istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı

BİTLİS MERKEZ TABANÖZÜ KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ

Bu haber 20 Ekim 2020 - 6:57 'de eklendi ve kez görüntülendi.

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS MERKEZ TABANÖZÜ KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN       :           2020/554356

1-İdarenin

 1. a) Adı : BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi : BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BEŞ MİNARE MAH. 1313. SK. NO : 13/I 13000 MERKEZ / BİTLİS 13000 BEŞ MİNARE MAHALLESİ BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4342287600 – 4342287615

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Adı : BİTLİS MERKEZ TABANÖZÜ KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı : TARIMSAL VERİMLİLİĞİ, KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN REFAH DÜZEYİNİ VE HAYVANCILIK VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN SÖZ KONUSU KÖYDE 1 ADET SULAMA SUYU TESİSİ PROJESİ. BİTLİS MERKEZ TABANÖZÜ KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BİTLİS MERKEZ TABANÖZÜ KÖYÜ

ç) Süresi/teslim tarihi     :           Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

 1. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.2020 – 13:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ İHALE VE TOPLANTI SALONU

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN A IX GRUP İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MEZUNİYET BELGELERİ/DİPLOMALAR: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT VE HARİTA BÖLÜMÜ MEZUNU VEYA ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL ALTYAPI BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ELAMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.