istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı

SGK’DAN YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA UYARILAR

Bu haber 10 Kasım 2020 - 8:21 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sadullah Korkut; ‘Çalışma Hayatında Yabancı Çalışanlar İçin Çalışma İzni Alınması, Çalışanlara Ücretlerinin Banka Aracılığıyla Ödenmesi, Sahte Sigortalılık&Sahte İşyerleri ve SGK tarafından uygulanan İdari Para Cezalarına’ konu fiiller ve İPC Tutarları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadullah Korkut yaptığı açıklamada,Sosyal Güvenlik, devletin vatandaşlarına sunması gereken en temel haklardan olup, vazgeçilemeyen, karşılıklı akitlerle geçersiz kılınamayan ve zorunlu olan bir niteliğe haiz olduğunu söyledi. Korkut, şu ifadeleri kullandı:

“Çağımızın gerektirdiği uluslararası standartlarda kaliteli, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik anlayışı çerçevesinde sosyal güvenlik hizmeti sunmak Kurum olarak temel esaslarımızdandır. Sosyal Güvenlikte Sosyal Yaklaşım ön planda yer almakla birlikte, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik anlayışı ister istemez aktüeryal dengeyi sağlama mecburiyetini de beraberinde getirmektedir, bu kapsamda işçi ve işveren sigorta primleri en önemli gelir kaynağımız olup, söz konusu primlerin tam ve zamanında ödenmesi Kurumumuz açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Sosyal güvenlikte kayıtdışılık, salt olarak çalışanın sigortasız çalıştırılması anlamına gelmeyip, ayrıca çalışanların gerçek gün ve gerçek kazanç tutarlarının da kuruma bildirilmemesi esas alınarak meselenin geniş manada değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kayıtdışı istihdamın ülkemiz, işverenler ve çalışanlar üzerinde ciddi kayıpları sözkonusu olup, işveren tarafından SGK tarafından sunulan teşvik imkanlarından yararlanamama durumu, kayıtdışılığın tespiti durumunda işverenler hakkında uygulanan idari para cezası tutarlarından çok daha fazla maddi kayba neden olmaktadır, yabancıların, özellikle Suriyeli sığınmacıların ciddi boyutlarda olduğu ülkemizde işverenlerimizin bu kimselerin kayıtdışı istihdamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli çalışma izinlerini almaları ve tüm çalışanları için mevzuatın öngördüğü şartların tahakkuku halinde ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.”

Yabancı Çalışanlar İçin Çalışma İzni Alınması;

Korkut, İşverenlerce çalıştırılacak kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni alınması gerektiğini de ifade ederek, “*Çalışma izni talep edilen işyerinde en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.”

Usulsüz yabancı işçi çalıştırılması durumunda ise işverenlerin karşılaşacakları cezalar ise maddeler halinde sıralandı;

*İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100 bin TL veya brüt satışlarının en az 800 bin TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250 bin ABD Doları olması gerekmektedir.”

*Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 2 inci ve 3 üncü maddeler uygulanmaz.

*Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

*İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, yabancıya ödenecek ücretin en az başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen seviyede olması gerekir.

*Çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur.

Korkut, çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunlu olduğunu belirterek, grupları da şöyle sıraladı;

-Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

-En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

-Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

-İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

-İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

-Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

-Çalışma izni başvuruları elektronik ortamda

https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin adresinden yapabilir.

-İşverenler bu adresteki Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde e-imza ile işyeri kaydı oluşturur. Başvuru Bakanlık tarafından uygun olarak değerlendirilirse belirlenecek çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapılarak çalışma izni alınır.

-Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda işverene 10.812 TL’ye kadar (2020 yılı için) idari para cezası uygulanır.

Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi:

2009 yılında ücretlerin banka kanalıyla ödenmesine dair düzenleme yapılmış ve 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücretleri banka aracılığıyla ödemesi zorunlu hale getirilmiştir.

2016 yılında yapılan değişiklik ile; işverenlerin Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde çalıştırdıkları işçilere yapacakları ücret dahil her türlü ödemenin kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu zorunluluğa aykırılık halinde herbir işçi ve herbir ay için 4857 Sayılı İş Kanununun 102.madesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2020 yılı için 289,29 TL tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Sahte Sigortalılık Ve Sahte İşyeri:

İşyerlerinde sigortalı olarak bildirilen kişilerin o işyerinde fiilen çalışan kişiler olması gerekir. Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler “sahte sigortalı” olarak değerlendirilmektedir.

Fiilen çalışmadığı halde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, bu kişiler için ödenen primler iade edilmemekte ve SGK tarafından sahte olarak bildirilen sigortalılar için yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

Gerçekte herhangi bir şekilde mal veya hizmet üretilmemekle birlikte, bazı kişileri sigortalı olarak göstermek için kurulmuş paravan işyerleri “sahte işyeri” olarak değerlendirilmektedir.

işyerleri Kurumca benimsenen çeşitli kriterlerine göre tespit edilmektedir. Sahte işyeri olduğu belirlenen işyerlerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilmekte, buralardan sigortalı olarak bildirilen kişilerin sigortalılığı sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Bu kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, adlarına yatan primler iade edilmemekte, yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

İşyerlerinde çalışan işçilerin çalışmadıkları başka bir işyerinden sigortalı olarak bildirilmeleri durumunda ise hem sigortasız çalıştırma (fiilen çalışılan işyerinde) hem sahte sigortalılık (fiilen çalışılmayan ancak bildirim yapılan işyerinde) söz konusu olmaktadır. Bu durumda hem sahte sigortalılığa ilişkin hem de sigortasız işçi çalıştırmaya ilişkin yaptırımlar uygulanmaktadır.

İşyerinde fiilen çalışmayan kişilerin SGK’ya sigortalı olarak bildirilmesi evrakta sahtecilik olarak değerlendirildiğinden TCK’ya göre suç sayılmaktadır. Bu durumda ilgili işveren, muhasebeci ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sahte işyeri de TCK’ya göre suç sayıldığından aynı uygulama sahte işyerlerinin tespiti halinde de söz konusudur.

Meslek mensubu arkadaşlarımızın genelini tenzih etmekle beraber bazı kötü niyetli muhasebeci veya mali müşavirler tarafından işverenlerin bilgisi dışında bu uygulamalara başvurulduğu tespit edilebilmektedir. Bu durumda ilgili işverenler büyük mağduriyet yaşadığından, işverenlerin çalıştıkları muhasebeci ve mali müşavirler konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

SGK tarafından uygulanan İdari Para Cezalarına konu fiiller ve bu fiillere yönelik Uygulanan İdari Para Cezası Tutarları: Fiil                 Uygulanacak İdari Para Cezası

Sigortalı işe giriş bildirgesinin işveren tarafından: Yasal süreyi 30 gün geçtikten sonra verilmesi: Her Bir Sigortalı İçin 1 Asgari Ücret

Yasal süreyi 30 gün geçmeden verilmesi: Her Bir Sigortalı İçin 1/4 Asgari Ücret

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin kurumca tespit edilmesi: Her Bir Sigortalı İçin 2 Asgari Ücret

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin kurumca tespit edildiği ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması: Her Bir Sigortalı İçin 5 Asgari Ücret

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi: Her Bir Sigortalı İçin Asgari Ücretin 1/10’u

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi: Bilanço esasına tabi işyeri 3 Asgari Ücret

Diğer defterlere tabi iş yeri         2 Asgari Ücret

Deftere tabi olmayan iş yeri       1 Asgari Ücret

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi fakat 30 gün içinde verilmesi Bilanço esasına tabi işyeri            3/4 Asgari Ücret

Diğer defterlere tabi      1/2 Asgari Ücret

Deftere tabi olmayan    1/4 Asgari Ücret  

Office 2013 Satın Al

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.